Levitra

Levitra

Levitra används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion. Levitra innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på, så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

Levitra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Levitra minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Levitra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställande fullföljd sexuell aktivitet.

Ta inte Levitra om du…

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot vardenafil eller något av de övriga innehållsämnena i Levitra. Se innehållsämnen avsnitt 6. Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.
 • Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra.
 • Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).
 • Om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
 • Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.
 • Om du får njurdialys.
 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.
 • Om du har eller har haft lågt blodtryck.
 • Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).
 • Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Var särskilt försiktig med Levitra om du…

 • Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.
 • Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).
 • Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.
 • Om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.
 • Om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).
 • Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili).
 • Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter. Se ”Intag av andra läkemedel”..
 • Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Levitra och kontakta omedelbart din läkare.

Kvinnor och barn skall inte använda Levitra

Levitra ska inte användas till kvinnor och är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel i samband med Levitra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

 • Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra. Tala med en läkare innan du tar Levitra.
 • Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.
 • Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV. Tala med din läkare innan du tar Levitra.
 • Ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.
 • Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.
 • Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.

Använd inte Levitra filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter.

Intag av Levitra

Ta alltid Levitra enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Ta inte Levitra filmdragerade tabletter med någon annan form av Levitra.

 • Du kan ta Levitra med eller utan mat – men helst inte efter en tung eller fettrik måltid eftersom det kan försena effekten.
 • Drick inte grapefruktjuice när du använder Levitra. Det kan påverka effekten av läkemedlet.
 • Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Använd inte Levitra mer än en gång per dygn.

Körförmåga och användning av maskiner

Levitra kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Levitra.

Eventuella biverkningar av Levitra

Liksom alla läkemedel kan Levitra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad. Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Levitra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 användare av 10)

 • Huvudvärk

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100)

 • Yrsel
 • Blodvallning
 • Nästäppa eller rinnande näsa
 • Magbesvär

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000)

 • Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg
 • Sömnbesvär
 • Domningar och minskad känslighet för beröring
 • Sömnighet
 • Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och -obehag, ljuskänslighet
 • Ringning i öronen, svindel
 • Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning
 • Andnöd
 • Nästäppa
 • Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet
 • Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet
 • Hudutslag, hudrodnad
 • Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet
 • Förlängda erektioner
 • Sjukdomskänsla

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000)

 • Inflammation i ögat (konjunktivit)
 • Allergisk reaktion
 • Ångest
 • Svimning
 • Minnesförlust
 • Krampanfall
 • Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde
 • Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Näsblod
 • Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen
 • Överkänslighet hos huden för solljus
 • Smärtsamma erektioner
 • Bröstsmärta

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal!