Frågor och svar om naturläkemedel

Frågor och svar om naturläkemedel

 • Vad är ett naturläkemedel?
 • Vad är det för skillnad på naturläkemedel och naturmedel?
 • Hur får naturläkemedel säljas?
 • Hur är naturläkemedel respektive naturmedel märkta?
 • Finns det olagliga produkter på marknaden?
 • Vem har hand om hälsokostfrågor?
 • Jag använder läkemedel och naturläkemedel samtidigt. Är det något problem?
 • Ger naturläkemedel biverkningar? Vilka är de vanligaste?
 • Vilka naturläkemedel skall man vara försiktig med om man använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten?
 • Kan man få naturläkemedel förskrivet på recept? Ingår naturläkemedel i högkostnadsskyddet?
 • Kan barn behandlas med naturläkemedel?
 • Får vårdpersonal rekommendera naturläkemedel till patienter?
 • Varför kan produkter som innehåller hagtorn (Crataegus) inte godkännas som naturläkemedel?
 • Måste jag sluta ta mina hagtorntabletter?
 • Vilka halter dioxin får förekomma i fiskolja (omega-3-fettsyror)?
 • Varför skall man inte använda produkter som innehåller Echinacea (röd solhatt) längre än två veckor?
 • Finns det godkända naturläkemedel som innehåller kava-kava (Piper methysticum)?
 • Finns det naturläkemedel för djur?
 • Vilka regler gäller för varor som innehåller efedraextrakt?

Vad är ett naturläkemedel?

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung, det vill säga utgörs av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade. Naturläkemedel är receptfria skall vara avsedda för egenvård vilket innebär att de skall användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling.

Vad är det för skillnad på naturläkemedel och naturmedel?

Begreppet naturläkemedel infördes i Sverige 1993. Naturläkemedel utreds med avseende på kvalitet, effekt och säkerhet. Kraven på kvalitet, det vill säga hur naturläkemedlet tillverkas, är desamma som för vanliga läkemedel. Vad gäller effekt och säkerhet är det vanligaste att den styrks genom hänvisning till medicinsk litteratur (handböcker) om väletablerad traditionell användning i Sverige eller i länder med liknande medicinsk tradition. Tidigare fanns så kallade naturmedel som endast bedömdes med avseende på säkerheten vid normal användning. Tillverkarna av de naturmedel som fanns på marknaden 1993 kunde ansöka hos Läkemedelsverket om godkännande som naturläkemedel. I avvaktan på godkännande fick de fortsätta att försäljas som naturmedel och fortfarande finns det ett antal så kallade frilistade naturmedel på marknaden.

Hur får naturläkemedel säljas?

Naturläkemedel får försäljas både på apotek och i dagligvaruhandeln. Även försäljning via internet är tillåten (inom Sverige). Enligt lagen om handel med läkemedel (1996:701) råder fri försäljning av naturläkemedel i Sverige.

Hur är naturläkemedel respektive naturmedel märkta?

På naturläkemedel står det ”Naturläkemedel” på förpackningen.
Ett naturmedel känns igen genom texten ”Naturmedel. Har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontroll.”

Finns det olagliga produkter på marknaden?

Naturprodukter med medicinska påståenden, som inte är naturläkemedel eller naturmedel, är att betrakta som olagliga. Olaga läkemedelsförsäljning hanteras av Läkemedelsverket. Naturläkemedel och naturmedel känns igen genom sin märkning.

Vem har hand om hälsokostfrågor?

I det som i folkmun kallas hälsokost kan inbegripas flera olika produktkategorier. I hälsokosthandeln säljs bl a naturläkemedel, naturmedel, homeopatika och kosttillskott (som klassas som livsmedel). Naturläkemedel, naturmedel och homeopatika kontrolleras av Läkemedelsverket. För information om livsmedel (inklusive sk kosttillskott) bör du kontakta Livsmedelsverket.

Jag använder läkemedel och naturläkemedel samtidigt. Är det något problem?

Tyvärr finns oftast för lite uppgifter på området för att vi idag ska kunna ge ett bra svar. Läkemedelslagen ställer inte krav på tester av hur läkemedel och naturläkemedel kan påverka varandras effekt vid samtidig användning. För naturläkemedel är det generellt heller inte studerat hur föda eventuellt kan påverka effekten. För vissa naturläkemedel är så kallade interaktioner kända. Detta gäller speciellt Johannesört, som man vet kan innebära en risk för försämrad eller utebliven effekt av vissa läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar därför att produkter som innehåller Johannesört inte ska användas under samma tidsperiod som behandling med andra läkemedel (undantag från denna rekommendation är Esbericum och teér med Johannesört). Påverkan på andra läkemedel i form av nedsatt effekt kan kvarstå 2 veckor efter avslutad behandling med Johannesört.

Ger naturläkemedel biverkningar? Vilka är de vanligaste?

De biverkningar som är kända anges i informationen som följer med varje naturläkemedels förpackning. Till de vanligaste hör lättare besvär från mag-tarmkanalen.

Vilka naturläkemedel ska man vara försiktig med om man använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten?

De naturläkemedel som kan påverka blodets blödningsbenägenhet är produkter som innehåller Ginkgo Biloba, vitlök och fiskolja (omega-3-fettsyror). Uppgift om detta finns i bipacksedeln för respektive produkt. Om man behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran skall man inte äta produkter som innehåller johannesört därför att det kan leda till minskad effekt av Waran.

Kan man få naturläkemedel förskrivet på recept? Ingår naturläkemedel i högkostnadsskyddet?

Ja, det är möjligt att få naturläkemedel förskrivna på recept. De ingår inte i högkostnadsskyddet men naturläkemedel som förskrivs på recept är liksom andra läkemedel momsbefriade.

Kan barn behandlas med naturläkemedel?

Vanligtvis godkänns naturläkemedel för barn och vuxna över 12 år. I vissa fall är produkten endast rekommenderad för vuxna, som till exempel naturläkemedel mot vattenkastningsbesvär vid godartad prostataförstoring. Lägre åldersgränser förekommer där företaget visat att naturläkemedlet är säkert för användning av barn yngre än 12 år. På naturläkemedel står det tydligt på förpackningen från vilken ålder de är godkända.

Får vårdpersonal rekommendera naturläkemedel till patienter?

Inom ramen för respektive yrkeskompetens kan hälso- och sjukvårdspersonal rekommendera naturläkemedel i enlighet med godkänd produktresumé/bipacksedel. All rådgivning sker emellertid under professionellt ansvar. Hälso- och sjukvård i Sverige baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om naturläkemedel rekommenderas till rätt patient, i rätt dos och vid rätt tillfälle, så kan detta mycket väl vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varför kan produkter som innehåller hagtorn (Crataegus) inte godkännas som naturläkemedel?

Naturläkemedel kan godkännas i Sverige om de är lämpliga för egenvård, dvs ett lindrigt eller kortvarigt sjukdomstillstånd som patienten själv kan känna igen. Den dokumentation av beprövad medicinsk erfarenhet som finns för Crataegus (hagtorn) gäller symtom på bakomliggande allvarlig hjärt-kärlsjukdom. Läkemedelsverket har bedömt att ett naturläkemedel för egenvårdsändamål innehållande hagtorn skulle kunna maskera symtom på hjärtsvikt. Ett sådant naturläkemedel skulle därmed utgöra en allvarlig risk för att läkarkontakt uppskjuts, diagnos försvåras och insättande av idag väldokumenterad behandling försenas för patienten. Läkemedelsverket kan inte betrakta hjärtsvikt som ett lindrigt eller kortvarigt sjukdomstillstånd och därför kan inte naturläkemedel innehållande hagtorn godkännas.

Måste jag sluta ta mina hagtorntabletter?

Det är möjligt att via sin läkare ansöka om att få läkemedel innehållande hagtorn på licens (ett tillstånd att under vissa omständigheter behandla vissa patienter med en produkt som normalt inte finns på marknaden i Sverige).

Vilka halter dioxin får förekomma i fiskolja (omega-3-fettsyror)?

Ytterst små mängder dioxin får förekomma i produkter som innehåller fiskolja. Gränsvärdet är 2 pikogram TEQ per gram fiskolja i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer. (Piko är 10-12 och TEQ betyder toxiska ekvivalenter och är relaterade till den giftigaste dioxinföreningen.)

Varför ska man inte använda produkter som innehåller Echinacea (röd solhatt) längre än två veckor?

Den säkerhetsbedömning som är gjord grundar sig på korttidsanvändning, det vill säga man vet för lite om hur långtidsanvändning skulle kunna påverka kroppen. Att säkerheten bara är undersökt vid korttidsanvändning beror också på användningsområdet; lindring av symtom vid förkylning. En förkylning brukar sällan vara längre än två veckor.

Finns det godkända naturläkemedel som innehåller kava-kava (Piper methysticum)?

Nej, det finns inga godkända naturläkemedel eller frilistade naturmedel som innehåller kava-kava. Ett flertal rapporter om leverbiverkningar har kopplats samman med intag av produkter innehållande kava-kava och kavain (beståndsdel i kava-kava).

Finns det naturläkemedel för djur?

I dagsläget finns inga godkända naturläkemedel för djur.

Vilka regler gäller för varor som innehåller efedraextrakt?

Sedan den 1 september 2005 omfattas samtliga varor som innehåller efedrin eller efedraextrakt av läkemedelslagen.