Naturläkemedel

Naturläkemedel

Naturläkemedel är receptfria och avsedda för egenvård. De ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling.

Naturläkemedel är läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade. Naturläkemedlen är receptfria och avsedda för egenvård. De ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling.

För att Läkemedelsverket ska godkänna ett preparat som ett naturläkemedel måste krav på den aktiva beståndsdelen och på lämpligheten för egenvård vara uppfylld enligt lag. Kraven på naturläkemedel vad gäller tillverkningskvalitet och säkerhet är i stort sett samma som för konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt.

Traditionella växtbaserade läkemedel

Den 1 maj 2006 införlivades ett EU-direktiv om så kallade ”traditionella växtbaserade läkemedel” i svensk lagstiftning. Med denna lagstiftning skapades alltså en ny kategori läkemedel.

I dag godkända naturläkemedel som innehåller växtmaterial kommer inom några år att överföras till att vara antingen traditionella växtbaserade läkemedel eller vanliga läkemedel. Skillnaden mellan dessa två läkemedelskategorier är främst de krav Läkemedelsverket ställer på dokumentationen vad gäller effekt och säkerhet.

Den nya lagstiftningen berör inte naturläkemedel som inte är växtbaserade, det vill säga produkter som innehåller exempelvis salter, bakteriekultur eller fiskolja.

Naturmedel

Tidigare fanns så kallade naturmedel som endast bedömdes med avseende på säkerheten vid normal användning. Tillverkarna av de naturmedel som fanns på marknaden 1993 kunde ansöka hos Läkemedelsverket om att få sitt preparat godkänt som naturläkemedel. I avvaktan på detta kunde tillverkarna fortsätta att sälja sitt preparat som naturmedel. Fortfarande finns det några få så kallade frilistade naturmedel på marknaden.

________________________________________________________

Källa: www.lakemedelsverket.se