Champix

Champix

CHAMPIX är ett läkemedel som används av vuxna vid rökavvänjning.

CHAMPIX kan hjälpa till att lindra begäret och andra symtom som kan förekomma när man vill försöka sluta röka.

Rökning efter uppsatt datum för rökstopp rekommenderas inte, men om du röker ändå kan CHAMPIX minska nöjet med cigaretterna. (Datum för rökstopp är den uppsatta dag under andra behandlingsveckan då du slutar röka, se avsnitt 3)

Att tänka på innan du tar Champix

Ta inte CHAMPIX om du är allergisk (överkänslig) mot vareniklintartrat eller något av övriga innehållsämnen i CHAMPIX.

Var särskilt försiktig med Champix

Det har förekommit fall av depression, självmordstankar, självmordsbeteende och självmordsförsök hos patienter som tar CHAMPIX. Om du tar CHAMPIX och utvecklar oro, nedstämdhet, förändringar i ditt beteende som oroar dig, dina anhöriga eller din läkare eller om du upplever självmordstankar eller självmordsbeteende ska du avbryta din behandling och kontakta din läkare omedelbart.

Effekterna av rökavvänjning

Förändringarna som sker i din kropp när du slutar röka, oavsett om du behandlas med CHAMPIX eller inte, kan påverka effekten hos andra läkemedel. I vissa fall kan därför dosen behöva justeras. För mer information se nedan under “Intag av andra läkemedel”.

Vissa människor som försökt sluta röka, med eller utan behandling, har upplevt en ökad grad av psykiska symtom som förändrat tankesätt eller beteende, depression eller oro och kan uppleva en försämring av tidigare psykisk sjukdom. Om du tidigare haft en psykisk sjukdom bör du diskutera detta med din läkare eller apotekspersonal.

Nedstämdhet kan uppkomma under rökavvänjning med eller utan behandling. Depression, vilket i sällsynta fall inkluderar självmordstankar och självmordsförsök, har rapporterats hos patienter som försöker sluta röka. Sådana känslor har också rapporterats vid försök att sluta röka med CHAMPIX. Om dessa symtom kvarstår efter att du slutat ta CHAMPIX kommer din läkare att kontrollera dig noggrant tills dess att du mår bättre.

Champix för patienter med hjärt-kärlsjukdom

Nya eller förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl (kardiovaskulära) har rapporterats hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Berätta för din läkare om dina symtom förändras under behandling med CHAMPIX. Sök akut medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom på hjärtinfarkt.

Intag av andra läkemedel tillsammans med Champix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Effekterna av förändringar i din kropp när du slutar röka, med eller utan behandling med CHAMPIX, kan förändra hur andra läkemedel verkar. Därför kan en justering av dosen vara nödvändig i vissa fall. Exempel är teofyllin (ett läkemedel som används vid andningssvårigheter), warfarin (ett läkemedel för att minska risken för blodpropp) och insulin (ett läkemedel mot diabetes). Om du är osäker bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal. Om du har svår njursjukdom bör du undvika att ta cimetidin (ett läkemedel som används för magproblem) samtidigt som CHAMPIX eftersom detta kan orsaka förhöjda blodnivåer av CHAMPIX.

Användning av Champix tillsammans med andra behandlingar för rökavvänjning

Säkerheten och nyttan med att ta CHAMPIX i kombination med andra läkemedel för rökavvänjning har inte undersökts. CHAMPIX i kombination med andra rökavvänjningsbehandlingar rekommenderas därför inte.

CHAMPIX rekommenderas inte för behandling av barn eller ungdomar under 18 år eftersom säkerhet och effektivitet inte har fastställts i denna åldersgrupp.

Champix vid graviditet och amning

Du ska inte ta CHAMPIX om du är gravid. Tala med läkare om du planerar en graviditet. Om du vill börja behandling med CHAMPIX ska behandlingen planeras in så att du har fullföljt behandlingen innan du blir gravid. Även om det inte har studerats, kan CHAMPIX passera över i bröstmjölk. Du ska rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar CHAMPIX.

Körförmåga och användning av maskiner

CHAMPIX kan orsaka yrsel och sömnighet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Hur du tar Champix

Det går lättare för dig att sluta röka om du är motiverad. Läkare och apotekspersonal kan ge dig råd och stöd samt informationsbroschyrer, som kan hjälpa dig att lyckas sluta röka. Ta alltid CHAMPIX enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du börjar behandlingen med CHAMPIX ska du vanligtvis bestämma en dag under den andra behandlingsveckan (mellan Dag 8 och Dag 14) när du vill sluta röka. Om du inte vill eller kan sätta ett målslutdatum inom 2 veckor kan du välja ditt eget målslutdatum inom 5 veckor efter påbörjad behandling. Skriv ner detta datum på förpackningen som en påminnelse.

Champix tabletter för rökavvänjning

CHAMPIX tabletter ska sväljas hela tillsammans med vatten. CHAMPIX är en vit tablett (0,5 mg) och en blå tablett (1 mg). Du börjar med den vita tabletten och övergår sedan vanligtvis till den blå tabletten.

Om du har problem med njurarna, tala med läkare innan du tar CHAMPIX. Du kan behöva en lägre dos. Skulle du uppleva biverkningar som du inte kan stå ut med kan din läkare besluta att sänka dosen tillfälligt eller tills vidare till 0,5 mg två gånger dagligen.

Om du lyckats sluta röka efter 12 veckors behandling, kan din läkare rekommendera en extra 12-veckorsbehandling med CHAMPIX 1 mg filmdragerade tabletter två gånger om dagen. Vid rökavvänjning är risken för att man åter börjar röka förhöjd under en period i direkt anslutning till att behandlingen avslutas. Din läkare kan besluta att gradvis sänka din dos av CHAMPIX vid slutet av behandlingen.

Eventuella biverkningar av Champix

Att sluta röka med eller utan behandling kan ge upphov till olika symtom. Dessa kan inkludera humörsvängningar (som att känna sig deprimerad, irriterad, frustrerad eller orolig), sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, minskad hjärtfrekvens och ökad aptit eller viktökning.

Liksom alla läkemedel kan CHAMPIX orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du tar CHAMPIX och utvecklar oro, nedstämdhet, förändringar i ditt beteende eller självmordstankar ska du avbryta din behandling och kontakta din läkare omedelbart.

Mycket vanliga biverkningar av Champix

Mycket vanliga biverkningar, som kan förekomma hos fler än 1 person av 10:

 • Huvudvärk, sömnsvårigheter, onormala drömmar
 • Illamående

Vanliga biverkningar av Champix

Vanliga biverkningar, som kan förekomma hos fler än 1 person av 100:

 • Ökad aptit, förändrat smaksinne, torr mun
 • Sömnighet, trötthet, yrsel
 • Kräkningar, förstoppning, diarré, uppkördhet, magbesvär, matsmältningsbesvär, gaser

Mindre vanliga biverkningar av Champix

Mindre vanliga biverkningar, som kan förekomma hos fler än 1 person av 1 000:

 • Luftvägsinfektion, besvär eller smärta i bröstet, bihåleinflammation
 • Feber, känsla av förkylning eller svaghet eller av att inte må riktigt bra, virusinfektion, andfåddhet, hosta, heshet, ont i halsen och irritation, täppta bihålor, rinnande näsa, snarkningar
 • Förlorad aptit, törst, viktökning
 • Depression, ångest, hallucinationer
 • Panikkänsla, svårigheter att tänka klart, humörsvängningar
 • Darrningar, koordinationssvårigheter, talsvårigheter, minskad känsel för beröring, ökade muskelspänningar, rastlöshet
 • Störd hjärtrytm, ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens
 • Synstörningar, missfärgning av ögongloberna, ögonsmärta, vidgade pupiller, närsynthet, ljuskänslighet, vattniga ögon
 • Öronringningar
 • Blodig kräkning, irriterad mage och halsbränna, magsmärta, onormal avföring, blodig avföring, rapningar, munsår, smärta i tandköttet, beläggningar på tungan
 • Hudutslag, cystor, svampinfektion, hudrodnad, klåda, akne, ökad svettning
 • Smärta i bröstväggen och revbenen, stela leder, muskelspasmer
 • Socker i urinen, ökad urinmängd och ökat behov att urinera
 • Ökad menstruation, flytningar, förändrad sexualdrift eller funktion

Sällsynta biverkningar av Champix

Sällsynta biverkningar som kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare är stroke. Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal människor, men deras exakta frekvens är okänd: hjärtinfarkt, förändrat tankesätt eller beteende (såsom aggression och onormalt beteende), och självmordstankar hos patienter som försöker sluta röka med CHAMPIX. Det har också förekommit rapporter om allvarliga allergiska reaktioner såsom angioödem (svullnad av ansikte, mun, eller hals) och hudreaktioner såsom Erytema multiforme (en typ av hudutslag) samt Stevens-Johnson syndrom (en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, runt ögonen eller könsorganen. Sluta ta CHAMPIX och kontakta din läkare omedelbart om ditt ansikte, mun eller hals svullnar, eller om din hud börjar fjälla eller få blåsor. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Aktiv substans i Champix

Den aktiva substansen är 0,5 mg vareniklin respektive 1 mg vareniklin.

Information om Champix

Information om Champix finns tillgänglig på EMAs hemsida

Källa: FASS