Region Stockholm utreder HPV-vaccin för pojkar

Region Stockholm kommer utreda kostnaderna för HPV-vaccinering för pojkar. Utredningen kommer undersöka vad vaccination i regionens egen regi skulle kosta. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare gjort bedömningen att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet och att en vaccination där även pojkar inkluderas är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta har regeringen inte agerat varför Region Stockholm nu tillsätter sin egen utredning.

Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd

”Det bästa hade naturligtvis varit om HPV-vaccinet kunde ingå inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Det handlar om att vården behöver vara jämlik för alla” säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd. 

Sedan 2010 vaccineras flickor inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. HPV-vaccin ger skydd mot en rad cancerformer inklusive livmoderhalscancer, analcancer, svalgcancer etc. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas 120-130 cancerfall kunna förhindras varje år om även pojkar vaccineras mot HPV.

”Att den socialdemokratiska regeringen drar detta i långbänk kommer få stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Region Stockholm tar allvarligt på frågan och jag ser fram emot att ta del av utredningens resultat” avslutar Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd.