Uppdaterad info om Champix

Bipacksedeln för Champix, läkemedlet för rökavvänjning, har uppdaterats med viktig information för patienter med hjärt-kärlsjukdom;

”Nya eller förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl (kardiovaskulära) har rapporterats hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Berätta för din läkare om dina symtom förändras under behandling med Champix. Sök akut medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom på hjärtinfarkt.”

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se