Uppdaterad info om Cipramil

Bipacksedeln för Cipramil som används för behandling av depression, panikångest, tvångssyndrom samt förebyggande mot återfall eller nya tillfällen av depression, har per 2012-05-04 uppdaterats med viktig information;

  • Förändring av maxdosen.
  • Varning om förändring av QT-intervallet har lagts till.
  • Varning om förändrad hjärtrytm (Torsade de Pointes) har lagts till.
  • Varning om samtidig behandling med läkemedel som kan förändra hjärtrytmen har lagts till.

Mer information och komplett bipacksedel finns på FASS.se